Forskningsbidrag fra Hjertefondet

Søknadsfrist for tildeling 2016 er 1. desember 2015

Hjertefondet har i 2016 til utdeling 100.000,-

Alle søknader vil gjennomgå fagfellevurdering der det tas hensyn til:

  1. Vitenskapelig kvalitet på prosjektet
  2. Prosjektet gjennomførbarhet
  3. Prosjektets verdi for Hjertefondet

Det kan også søkes om større beløp til større prosjekter som Rådet for Hjertefondet etter fagfellevurdering, vil prøve å skaffe midler til fra andre kilder. Rådets medlemmer ønsker å bidra til å skaffe finansiell støtte til viktige prosjekter innen hjerteforskning i Bergen. Gjennom de vel 25 årene Hjertefondet har eksistert, har det blitt samlet inn nesten 25 millioner kroner.

Vi håper at du vil søke om midler fra Hjertefondet og imøteser en oversiktlig søknad med mål, delmål, prosjektplan, budsjett og vitenskapelig betydning. Vi vil også ha informasjon om det er søkt eller søkes om midler fra andre kilder. Dette har betydning hvis vi skal prøve å skaffe midler til prosjektet fra andre kilder.

Vedlagt søknaden bes det også om en kortfattet populærvitenskapelig beskrivelse av prosjektet.

Søknaden sendes:

Hjertefondet ved Prof. Nina Øyen
Institutt for Global helse og Samfunnsmedisin
Universitetet i Bergen
Postboks 7408
5018 Bergen

Eller pr. e-mail: nina.oyen@uib.no

Tidligere forskningsbidrag

Hjertefondet har siden 1989.bidratt direkte og indirekte til en rekke forskningsprosjekter, eksempelvis laserbehandling av hjertet, ekkoundersøkelser av barn og voksne før og under operative inngrep, arvelighetsforskning på hjertefeil og undersøkelser av hjertesvikt etter hjerteinfarkt, nye forsknings- og undersøkelsesverktøy (3 T MR-maskin til Universitetsklinikken), kartlegging av hjertesyke barns funksjonskapasitet).  Siste 3 års bidrag er:

2011. Kr. 80.000,- til Prof. Knut Matre pva forskningsgruppe ved Inst. indremedisin. Prosjekt: Nøyaktighet og anvendelse av nye ultralydmetoder for måling av deformering av hjertemuskelen ved reperfusjon etter oksygensvikt forsøk på dyr. Resultatene skal gå inn i doktorgradene for Christian Arvei Moen og Johannes Just Hjertaas.

2011. Kr. 80.000,- til Førsteamanuensis Anne K. Jonassen, Inst. Biomedisin. Prosjekt: Identifisering av hvilke av faktorene som alene eller i kombinasjon gir beskyttelse mot skade på det isolerte rottehjertet og de isolerte faktorenes fysiologiske og hemodynamiske effekter på hele rotten. Resultatene er blitt publisert som en del av Lars Breiviks doktograd i januar 2012: Beskyttende behandling av hjertet mot vevskade som følge av oksygensvikt via spesifikke signalveier.

2012. Kr. 100.000,- til Prof. Knut Matre pva tre samarbeidende forskningsgrupper ved Inst. Indremedisin. Prosjekt: "Ultralyd skanner for hjerteforskning basert på 3D billeddannelse for kvantitering av hjertemuskelens deformering ved svikt i hjertefunksjon". Delfinansiering av nytt utstyr for tre forskningsgrupper ved Det medisinsk-odontologiske fakultet.

2013. kr. 100.000.- til Prof. Kjetil Grong, Institutt for kirurgiske fag, HUS. Prosjekt: Hjertefunksjon etter langvarig kardioplegi. Prosjektet er dels en eksperimentell studie på gris i full narkose der en simulerer en langvarig hjerteoperasjon, dels en klinisk studie på pasienter som skal gjennomgå langvarige hjertekirurgiske inngrep.