Forskningsbidrag fra Hjertefondet til:

Bruk av kardio-protektive medikamenter blant pasienter med brystsmerter som får utført CT koronar angiografi

Om prosjektet:

Akutt hjerteinfarkt og angina pectoris («hjertekrampe») er hyppig forekommende sykdommer som oppstår fordi avleiringer av kolesterol og kalk medfører tranghet i hjertets kransårer og nedsatt blodtilførsel til hjertet. Ved hjelp av hjerte- CT kan graden av slik avleiring og forkalkning kartlegges. Hjerte CT er derfor en hyppig brukt undersøkelsesmetode ved mistanke om kransåresykdom. Relativt ofte finner vi imidlertid at selv om pasientene har noe avleiringer, er disse ikke kommet så langt at blodtilførselen er nedsatt og hjertesykdom har utviklet seg. Det er foreløpig uklart i hvilken grad personer som har påvist slike begynnende kalkavleiringer i blodårene bør tilbys medisiner som blodfortynnede, blodtrykkssenkende eller kolesterolsenkende for å forhindre videre utvikling av sykdom i kransårene. I dette prosjektet ønsker vi å kartlegge hvorvidt vi ved å måle grad av forkalkning i kransårene, eventuelt i kombinasjon med blodprøver, kan identifisere personer som har størst nytte av hjertemedisiner. Vi planlegger å bruke data fra store norske offentlige helseregistre for å finne svar på disse spørsmå lene. Via Norsk register for invasiv kardiologi, har vi allerede tilgang til opplysninger om CT funn for ca. 13 000 pasienter som fikk gjennomført hjerte-CT ved Haukeland Universitetssykehus i Bergen i perioden 2013-2020. Vi planlegger nå å innhente resultater av blodprøver som ble tatt i forbindelse med sykehusoppholdet. Ved hjelp av koblinger mot Norsk pasientregister og Dødsårsaksregisteret vil vi hente ut informasjon om forekomst av akutt hjerteinfarkt og dødsfall i oppfølgingsperioden. Videre vil vi innhente opplysninger om legemiddelbruk via Norsk reseptregister.

Hjertefondet bidrar med 120 000 kr til søker overlege Eva Ringdal som skal brukes til å dekke utgifter i forbindelse med data-uttrekk og koblinger mellom de ulike helseregistrene, samt lønn til en godt kvalifisert medarbeider i en begrenset periode (4 uker), slik at arbeidet med analysene kan komme i gang.

På sikt er målet å søke til en ekstern kilde om finansiering av et PhD stipend, slik at prosjektet munner ut i flere vitenskapelige publikasjoner og en PhD grad. Vår langsiktige målsetting er økt kunnskap om hvordan vi bedre kan målrette medikamenter til forebygging av hjerte-karsykdom, slik at de som trenger dem mest blir identifisert og vi samtidig unngår overbehandling av personer som har lav risiko for slik sykdom.

Overlege og førsteamanuensis Eva Kristine Ringdal Pedersen

År:

Bidragssum:

Kr. 120 000