Forskningsbidrag fra Hjertefondet til:

Presisjonsmedisin for både kvinner og menn med mitralklaffesykdom: kombinert bruk av biomarkører, 3D bildediagnostikk og kunstig intelligens for å redusere kjønnsforskjeller i diagnostikk og overlevelse ved mitralklaffelekkasje

Om prosjektet:

Mitralklaffelekkasje (MI) er den vanligste ikke-reumatiske hjerteklaffesykdommen i verden og en hovedårsak til død og funksjonshemming blant eldre voksne. MI skyldes enten sykdom i mitralseglene (primær MI) eller svekket venstre forkammer eller venstre hovedkammer (funksjonell MI). Den globale MI-byrden øker på grunn av befolkningsvekst og aldring og utgjør en betydelig utfordring for
helsevesenet.

Nyere forskning har påpekt viktige kjønnsforskjeller i forekomst, diagnose, behandling og utfall av MI. Kvinner har høyere forekomst av primær MI enn menn, men presenterer oftere atypiske symptomer. Til tross for lavere dødelighet ved mildere MI-grader, har kvinner økt dødelighet ved
alvorlig primær MI, noe som antyder dårligere prognose ved lavere MI-volum og/eller forsinket diagnose hos kvinner. Tross høyere sykdomsprevalens, gjennomgår kvinner sjeldnere kirurgi for alvorlig primær MI enn menn.

Et forstørret og svekket venstre forkammer er nylig identifisert som en sterk prediktor for dødelighet hos pasienter med funksjonell MI. Denne MI-undergruppen har bliL stadig mer anerkjent de siste årene, er vanligere hos eldre kvinner, øker i prevalens og mangler spesifikke anbefalinger for
diagnose og behandling. Våre data fra 3D-PRIME-studien (3D ekkokardiografi og kardiovaskulær prognose ved mitralklaffelekkasje) viser at venstre forkammerstivvhet vurdert ved hjelp av ekkokardiografi er høyere hos kvinner enn hos menn med MI. Dette kan tyde på at kvinner utvikler
skade i hjertemuskelen, inkludert arrvev, ved lavere grader av volumoverbelastning, det vil si ved lavere MI-grad enn menn.

I dette prosjektet undersøker vi pasienter med MI med hjerteultralyd, avanserte biomarkører og magnetisk resonans (MR) av hjertet for å tidligere identifisere betydningsfull MI hos kvinner og for å øke presisjonen av MI-diagnosen hos både kvinner og menn. Vi vil blant annet kartlegge om kvinner med MI får tidligere eller økt mengde arrvev i hjertet, med påfølgende økt hjertemuskelstivhet, enn menn. Data vil danne grunnlag for utvikling av mer presise risikoskårer for overlevelse og for mitralklaffekirurgi ved MI.

Prosjektet er et samarbeid med Massachussets General Hospital i Boston, USA og pågår ved Hjerteklaffesenteret ved Hjerteavdeling, Haukeland Universitetssykehus.

Prosjektstøtte fra Hjertefondet tildeles forsker Dana Cramariuc.

År:

Bidragssum:

Kr. 140.000