Hva er Hjertefondet?

Hjertefondet ved Universitetet i Bergen ble opprettet i 1989. Fondet er ledet av et råd som representerer forskningsmiljøet ved Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssykehus og byens næringsliv. Dette sikrer nær kontakt mellom bidragsytere og forskere.

Formål:
Å støtte hjerteforskning i Bergen, samt å gi bidrag til moderniseringen av avansert teknisk utstyr ved hjerteavdelingene ved byens sykehus. Fondet arbeider også aktivt for å inspirere givere til å støtte konkrete forskningsprosjekter.

Forskningsprosjekter som har fått økonomisk støtte:
Gjennom årene har fondet bidratt til en rekke forskningsprosjekter og doktorgrader.

  • Metoder for ultralydundersøkelser (ekko) av hjertet
  • Magnettomografiske (MR) undersøkelser av hjertet
  • Biomarkører ved redusert blodforsyning til hjertemuskulaturen
  • Arvelige hjertemuskelsykdommer
  • Barnas energisenter - et kompetansesenter for fysisk aktivitet blant barn og ungdom med særlige behov.

 

Alle gaver til Hjertefondet forvaltes slik at midlene raskt stilles til rådighet for aktuell forskning. På denne måten har du garanti for at ditt bidrag rekker frem til de gode formål uten forsinkelse. Alle gaver, uansett størrelse, er med på å styrke Hjertefondet og høyne kvaliteten på hjerteforskningen i Bergen.

Testamentariske gaver
Testamentariske gaver kan gis til Hjertefondet i Bergen for å styrke fondets grunnkapital og/ eller som støtte til konkrete forskningsprosjekter. For nærmere opplysninger om fremgangsmåte kan du kontakte advokat Bjørn Gjelsvik i AdvokatCompagniet DA, Postboks 483 Sentrum, 5805 Bergen tlf. 55 55 48 00, e-post: bjorn.gjelsvik@advokatene.net. Du vil her kunne få gratis hjelp og veiledning.

Minnegaver ved dødsfall
Ønsker du å vise din deltagelse ved å gi en pengegave til hjerteforskningen i Bergen kan du kontakte Universitetet i Bergen v/økonomiavdelingen på tlf. 55 58 94 58, 55 58 20 36 eller 55 58 20 26.

Jubileumsgaver
Ved åremål eller andre feiringer kan man også velge å gi pengegaver til hjerteforskningen i Bergen. Universitetet i Bergen v/økonomiavdelingen kan kontaktes på tlf. 55 58 94 58, 55 58 20 36 eller 55 58 20 26.

Hjertefondets forvaltning
Universitetsdirektøren er fondets forretningsfører. Fondet er en stiftelse og er registrert i Stiftelsesregisteret. Hjertefondets regnskap blir revidert av statsautorisert revisor. Fondet blir ledet av et aktivt Råd med bred sammensetning med representanter fra universitetet, Haukeland universitetssykehus og byens næringsliv.

Skattefrihet for bidrag
I samsvar med skattelovens § 6-42, gis det skattefradrag på gaver til Hjertefondet i Bergen. Det er ingen nedre grense for beløp som gir rett til fradrag, det gis fradrag fra første krone. Utgjør tilskuddet/gaven mer enn 10.000 kroner, kan fradraget ikke overstige 10 prosent av skatteyters inntekt før fradrag for tilskuddet.

For at du skal kunne få skattefradrag må vi få oppgitt fødselsnummeret ditt (11 siffer) samt navn og adresse eventuelt organisasjonsnummer. Dette sammen med beløpet du har gitt, må sendes inn til skattemyndighetene av Hjertefondet. Hvis ikke Hjertefondet har ditt fødselsnummer, kan fondet ikke melde inn gaven til skattemyndighetene og du vil ikke få skattefradrag.

For å melde inn fødselsnummer, navn og adresse bruk e-post: regnskap-fond@uib.no eller ta kontakt på tlf: 55 58 94 58, 55 58 20 36 eller 55 58 20 26.