Barnas Energisenter

Et kompetansesenter for fysisk aktivitet for barn og ungdom med spesielle behov blir "flaggskipet" ved det nye Barne- og Ungdomssenteret ved Haukeland Universitetssykehus i Bergen som skal stå ferdig i 2015.

Hjertefondets Råd har satt seg som mål å skaffe støtte fra eksterne sponsorer til dekning av merkostnadene til utstyr, anslått til 100 mill for det planlagte areal på 1500 m2.. Av disse har Hjertefondet påtatt seg å skaffe 30 mill.

Pr. januar 2012 har Hjertefondet fått inn bidrag og løfter om bidrag for til sammen vel 13 mill.

Bli med og bidra til at Barneklinikken i Bergen blir ledende innen forebyggende medisin for barn og ungdom!

Hjertefondets prosjekter er meddelt skattefrihet for gaver inntil 10% av årets skattbare inntekt.Ta kontakt med Hjertefondet (http://hjertefondet.no/dokumenter/info.html, Gottfried.Greve@pedi.uib.no eller karen.helle@biomed.uib.no). Alternativt kontakt: Universitetet i Bergen, Fondsforvaltningen, Postboks 7800, 5020 Bergen. Bankforbindelse: Sparebanken Vest, kto. Nr. 3625 18 72664

De siste tiårene har drastisk endret barns oppvekstvilkår. De størst forandringene er mindre fysisk lek og mindre uorganisert idrett. Stadig flere barn og unge har dårlig fysisk form og hvert femte skolebarn er overvektige med betydelig økt risiko for å utvikle diabetes type II, høyt blodtrykk og hjertesykdom. Utviklingen vil gi vårt samfunn, ikke minst helsevesenet, nye og kostbare utfordringer.

Både medisinsk og politisk har toppidrett lenge vært i fokus i Norge. På dette området har vi høy kompetanse, og landet har hatt en enhetlig satsing. Selv om en for lengst har erkjent betydningen av fysisk aktivitet for folkehelsen, har en i liten grad satset på å legge til rette for daglig fysisk aktivitet blant barn og ungdom. En har heller ikke satset mye på å skaffe kunnskap om betydningen av de ulike tiltakene som settes igang.

Mer enn 20 prosent av alle barn og unge har helseplager eller sykdom som gjør at de har særskilte medisinske behov for å delta i vanlig idrett. Nesten 2/3 av alle barn som driver med organisert idrett, slutter tidlig i tenårene. Det er flere årsaker til dette. Viktigst er nok den spissingen som skjer etter at barna fyller tolv år. Hvis du ikke er god nok, får du ikke delta. Mange opplever nok fysiske begrensninger i forhold til idrett eller opplever å ha valgt feil idrett i forhold til sin kropp. Det er ikke alle gitt å kunne bli en toppidrettsutøver uansett hvor mye de trener. Men mange barn og unge har også udiagnostisert sykdom som først merkes ved fysisk aktivitet. Likevel vil for eksempel ved astma barn som regel med riktig medisinering få muligheten for normal fysisk aktivitet. Økt fysisk aktivitet står ved siden av et fornuftig kosthold, sentralt både i forebyggelse og behandling av overvekt og fedme. Stadig flere barn og ungdom opplever psykiske problemer. Fysisk aktivitet kan være med på å bøte på dette og være en del av behandlingsopplegget.

Haukeland Universitetssykehus har bygget opp et forskningssenter for testing av hjerte- og lungefunksjon hos barn. Det var det første i sitt slag i landet. Senteret har stor vitenskapelig aktivitet og høy medisinsk kompetanse med spesielt fokus på utredning av barn med begrenset mulighet til fysisk aktivitet. Det er stor etterspørsel etter laboratoriets tjenester. Senteret sliter imidlertid med at en ikke har mulighet for å sette i gang treningsopplegg der en tar hensyn til barnets medisinske tilstand. Gjennom individuelt tilrettelagte treningsopplegg for barn med kroniske hjerte- og lungesykdommer, nevrologiske tilstander, kreft og andre sykdommer, ønsker en å forebygge videre sykdomsprogresjon og øke barns livskvalitet. Barneklinikken har stor kompetanse men mangler areal og utstyr. Det trengs blant annet en skikkelig gymsal og svømmebasseng med varmt vann for pasienter med lammelser og vanlig temperatur for overvektige og bevegelseshemmende. 
Haukeland Universitetssykehus er i sluttfasen av planleggingen av et nytt Barne- og ungdomssenter. Første byggetrinn planlegges å stå ferdig i 2015. Sykehuset har innarbeidet arealer for Barnas Energisenter, men uten eksternfinansiering vil kun arealer for de funksjonene som er lovpålagte sykehusoppgaver bli innredet. Barnas Energisenter vil slik det er planlagt i dag bli på 2400 m2. Før man begynte å planlegge bygget hadde en kalkulert med ca 750 m2 til de lovpålagte funksjonene. Men disse fyller mer enn dette.

Følgende rom faller utenfor den rammen som er lovpålagt:

RomtypeArealer slik de er planlagt
Treningssal 500
6 behandlingsrom á 30 m²
Hvorav et for bevegelse i det virtuelle rom
180
Svømmebasseng 25 x 6 m 530
Varmtvannsbasseng 12,5 x 5 m 230
Ganglaboratorium for avansert datatesting av gangfunksjon 120
2 tredemøllelaboratorier 100
Rom for testing av lungefunksjon hos spedbarn 30
Rom for testing av lungefunksjon (Bodybox) 30
Forskerkontorer 30

 

Utenfor Barneklinikken finnes det i Bergensregionen betydelig kompetanse om barn og fysisk aktivitet ved Universitetet i Bergen, HEMIL-senteret, seksjon for fysioterapi og seksjon for idrett og lærerutdannelse ved Høyskolen i Bergen og ikke minst innen de lokale idrettsmiljøene. Spesielt er det naturlig å nevne Sandviken Idrettslag og Viking som har opplegg for flere av de gruppene som vil være målgruppene for Barnas Energisenter. Vi har hatt kontakt med flere av disse miljøene og det er stor interesse for sammen å bygge opp et kompetansesenter for fysisk aktivitet for barn og ungdom med spesielle behov. Vi har hatt inngående samtaler med Sandviken idrettslag som i tillegg til allerede å være en viktig bidragsyter i forbyggende helsearbeid, satser på å lage et idrettssenter for masseidrett på Stemmemyren. Et slikt senter vil være den ideelle samarbeidspartner for Barnas Energisenter. Etter utredning og individuelt tilrettelagte treningsopplegg vil barn og ungdom med helseproblemer her kunne bringes inn i tilrettelagt idrettsaktivitet. Og sammen vil en kunne opparbeide kompetanse på et felt der kompetansen er fragmentert. Men inntil Helse-Vest RF har vedtatt å bygge Barne- og ungdomssenteret og vi har sikkerhet for den nødvendig eksterne finansieringen har vi ikke kunnet inngå i forpliktende samarbeid med noen av våre potensielle samarbeidspartnere.

Det er nå viktig å få realisert et slikt kompetansesenter for å svare på våre tids nye utfordringer. Det er Barneklinikkens ambisjon sammen med våre samarbeidspartnere å bli et ledende norsk og internasjonalt senter i forebyggende medisin blant barn og unge. Trening og fysisk aktivitet står her sentralt. Hittil har sykehuset kun hatt mulighet til å gi generelle anbefalinger om trening i hjemmemiljøet, men vi ønsker å kunne diagnostisere sykdom, lage medisinsk tilpassete treningsopplegg som barna og ungdommen kan fortsette i sitt nærmiljø. For å få dette til må kompetansen på alle trinn økes. Forskning og undervisning av ferdige og fremtidige leger, fysioterapeuter, lærere og idrettsledere står sentralt. I det nye Barne- og Ungdomssenteret bygger Universitetet i Bergen et læringssenter som Barnas Energisenter vil kunne dra nytte av. Barnas Energisenter bygges også slik at det gir rom for avansert forskning.

Barnas Energisenter vil gi Bergen en enestående sjanse til å bli ledende i Europa innen et viktig medisinsk fagfelt som angår mange barn. Utstyret ved det eksisterende laboratoriet for testing av hjerte- og lungefunksjon hos barn ble i sin tid fullfinansiert gjennom gaver fra fond og legater i Bergen. Laboratoriet har bidradd til bedret diagnostikk og oppfølgning av mange barn. Barneklinikken har gjennom denne suksesshistorien vist å kunne maksimere de muligheter som gis gjennom gaver.